Kinderlogopedie Vught

Communicatie

Communicatie kind: spraak en taal

Leren communiceren, het hanteren en gebruiken van taal en spraak, is een van de gebieden waarin kinderen op deze leeftijd een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt. Op de leeftijd van 6 jaar zullen de meeste kinderen de taal goed gebruiken, maar toch kunnen er op allerlei gebieden van de taal en spraak problemen zijn, waarbij wij kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen helpen:
 

 

Behandeling taalontwikkeling kind

Taalontwikkeling begint al direct na de geboorte en gaandeweg zal het gebruik van taal zich uitbreiden. De taal van een kind ontwikkelt zich doordat het kind luistert en praat met anderen. Bij kinderen van 6 jaar is de ontwikkeling van de articulatie voltooid, de zinsbouw wordt steeds beter, ze leren steeds meer woorden en gaan deze steeds beter gebruiken. Op deze leeftijd zal het kind passief gemiddeld 500-3000 woorden kennen. De woordenschat wordt steeds groter, omdat op deze leeftijd ook wordt begonnen met leren lezen. Zo leert het kind steeds meer over taalregels en dat een woord niet altijd één betekenis heeft.


Niet alle kinderen leren de taal gemakkelijk en soms zijn er kinderen die problemen hebben met het taalgebruik. Deze uiten zich dan als bijvoorbeeld zwakke zinsbouw, woordvindingsproblemen of niet goed kunnen onthouden of vertellen. Verder kan het voorkomen dat het kind de taalregels niet goed kan toepassen en daardoor niet goed vervoegt, moeite heeft met tijdsbepaling of het gebruik van meervoud en enkelvoud. Als een kind moeite heeft met het taalgebruik of taalbegrip zal dat gevolgen hebben voor het leren op school en voor het sociaal functioneren in het dagelijks leven. Heeft uw kind moeite met het taalgebruik dan kan onze kinderlogopedist helpen. Zij is specialist op het gebied van taal en spraak en kan door onderzoek het taalontwikkelingsniveau van uw kind bepalen. Mocht therapie nodig zijn dan zal de logopedist samen met uw kind werken aan die deelgebieden die de meeste beperking geven. Dit doet zij op een praktische en spelenderwijze manier.

 

Behandeling problemen meertaligheid kind

Sommige kinderen worden opgevoed in meer dan één taal. Naast de moedertaal thuis spreken ze het Nederlands op school of ze hebben ouders die verschillende moedertalen hebben (bijv. Engels en Nederlands of Turks en Nederlands). Soms zullen kinderen dit moeilijk vinden en daardoor kan er een taal- spraakachterstand ontstaan in het Nederlands. Als een kind moeite blijkt te hebben met het gebruik van de moedertaal, zal het ook moeite hebben met het Nederlands. Voor kinderen die meertalig worden opgevoed blijkt dit regelmatig een moeilijk proces, omdat het aanbod van de tweede taal onvoldoende en wisselend is.
 

Wanneer ook de uitspraak problemen geeft zal dit de verstaanbaarheid niet ten goede komen. Wanneer blijkt dat meertalige kinderen problemen hebben met de taal en uitspraak zal de logopedist de behandeling richten op de communicatieproblemen, verstaanbaarheid en uitspraak. Als een kind goed wordt begeleid zal meertaligheid zeker een meerwaarde hebben bij de ontwikkeling. Niet alleen het kind maar ook de ouder(s) worden daarom door de logopedist begeleid, zodat de meertaligheid het meest positief kan worden benut.
 

Behandeling spraak en verstaanbaarheid kind

Als een kind niet duidelijk spreekt of nog niet alle klanken goed kan uitspreken zal het voor anderen niet goed verstaanbaar zijn, terwijl dat wel belangrijk is voor een goede communicatie.
 

Kinderen kunnen begeleid worden door de kinderlogopedist:

 • Als nog niet alle klanken goed worden uitgesproken. Op deze leeftijd zullen dat er niet veel  zijn, maar het komt nog voor dat bijvoorbeeld de klanken [r], [l], [sch] en[-ng] nog niet goed worden uitgesproken.
 • Bij onduidelijke en slappe articulatie. 
 • Als de spraak nasaal klinkt (door de neus). De verstaanbaarheid lijdt hieronder, omdat er te veel of juist te weinig lucht door de neus gaat tijdens het spreken. Bij de nasale klanken ([m],[n][-ng]), hoort de lucht door de neus te gaan en bij alle andere klanken niet. Als de lucht bij de [m], [n] en [-ng] niet door de neus gaat of bij verschillende andere klanken juist wel dan spreken we van nasaliteit.
 • Als het kind lispelt, wat wil zeggen dat bij de uitspraak van de [s]-klank de tong tussen de tanden wordt gezet en niet er achter. Vaak zal de tong dan ook tussen de tanden worden gezet bij de klanken [z],[t],[d],[n] en/of [l].
 • Bij slissen. Omdat de tong zijwaarts tussen de kiezen en zijtanden wordt geschoven zal de [s] heel onscherp en onzuiver klinken.
 • Als de verstaanbaarheid wordt beïnvloed omdat het kind te snel spreekt. Vaak zal het kind hierdoor woorden maar half uitspreken en klinkt de articulatie slordig.


Behandeling problemen stem kind

Als we spreken doen we dat met onze stem en het stemgeluid wordt gegeven door middel van de stembanden. Verkeerd stemgebruik kan leiden tot beschadiging van de stembanden met als gevolg een hese of schorre stem. Kinderheesheid komt redelijk vaak voor en wordt veroorzaakt door onder andere veel en hard schreeuwen, vaak schrapen van de keel, te luid of te zacht spreken, gekke stemmetjes nadoen of een te hoge of te lage spreekstem. Ook een verkeerde manier van ademhalen kan heesheid veroorzaken, omdat er te lang wordt doorgesproken op één adem. De stembanden kunnen hierdoor beschadigd raken. Op den duur kunnen door het verkeerde stem- en/of ademgebruik stembandknobbeltjes of poliepen ontstaan.


De logopedist doet onderzoek naar de stem en zal, indien nodig, doorverwijzen naar een KNO-arts. De behandeling van uw kind zal gericht zijn op het aanleren van het zo goed mogelijk gebruik van de stem. Dat doet de kinderlogopedist door het geven van oefeningen voor de houding, adem- en ontspanningsoefeningen en het aanleren van een duidelijke uitspraak.
 

Behandeling bij problemen gehoor kind

De spraak- taalontwikkeling wordt negatief beïnvloed door aangeboren slechthorendheid. Kinderen leren de taal door te luisteren en te imiteren en daarom zien we bij een slecht gehoor vaak een achterstand in het taalbegrip en taalgebruik. Kinderen die slechthorend zijn krijgen bij de kinderlogopedist gehoortraining en deze bestaat uit oefeningen op klank, zins- en woordniveau. Verder leert het kind klanken en geluiden goed te onderscheiden en uitspreken en leert het een gesprek goed te verstaan.

 

Behandeling problemen auditieve verwerking kind

Auditieve verwerkingsproblemen (AVP) zullen vaak in het bijzonder gaan opvallen bij allerlei activiteiten op de basisschool. Auditieve verwerking heeft te maken met "alles wat we doen met wat we horen", namelijk het verwerken van geluiden, klanken en de spraak. Als een kind moeite heeft met de auditieve verwerking zal het opvallen dat mondelinge opdrachten niet goed worden verwerkt, bepaalde geluiden worden genegeerd en/of taken en opdrachten niet goed worden uitgevoerd. Vaak zullen kinderen met AVP slecht gaan presteren op school, moeite hebben met klassikale opdrachten en een korte aandachtsspanne hebben. Ze zijn snel afgeleid bij geluiden of gebeurtenissen in de klas.


Voor de behandeling van auditieve verwerkingsproblemen kunt u terecht bij onze kinderlogopedist. Na onderzoek in onze praktijk zal zij ook informatie vanuit school vragen en daarna besluiten of aanvullend onderzoek nodig is. Dit onderzoek vindt plaats bij een audiologisch centrum. Indien blijkt dat er inderdaad sprake is van AVP dan zal het audiologisch centrum uw kind en u begeleiden bij de keuze van het juiste hulpmiddel of aanpassing. De logopedist gaat met uw kind gericht oefenen om de auditieve functies te verbeteren. 

 

Behandeling vloeiendheid spreken kind

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen problemen hebben met het vloeiend spreken. Hierbij onderscheiden we twee vormen van niet vloeiend spreken namelijk: stotteren en broddelen.
 

Stotteren

Stotteren is te herkennen aan het herhalen of verlengen van woorden, lettergrepen of geluiden. De spraak is niet vloeiend, omdat er pauzes worden gemaakt en aarzelingen zijn. Ook kan het voorkomen dat het kind blijft vastzitten op een klank, de zogenaamde blokkade. Een kind wordt door het stotteren vaak ernstig beperkt, omdat het kan leiden tot verlies van zelfvertrouwen en sociale angst. Vaak zal het kind bepaalde situaties gaan vermijden en bepaalde woorden die moeilijk zijn gaan vervangen door andere(vermijdingsgedrag). Bij kinderen die al langere tijd stotteren zien we dat ze allerlei trucs bedenken om maar te voorkomen dat ze gaan stotteren. De begeleiding van de logopedist zal naast therapie voor het kind ook bestaan uit begeleiding voor ouder(s) en anderen uit de omgeving van het kind. Tijdens deze begeleiding wordt geleerd hoe het stottergedrag het best benaderd kan worden.


Broddelen

Broddelen is duidelijk iets anders dan stotteren, maar wordt vaak met stotteren verward. Broddelen heeft de volgende kenmerken:

 • Er wordt snel en haastig gesproken.
 • Zinnen worden vervormd en/of niet afgemaakt.
 • De articulatie is onduidelijk en slordig.
 • Het kind gebruikt vaak stopwoorden in een zin (eh…eh…eh of nou…nou…).
 • Herhaling van woorden en/of lettergrepen.
 • Klanken of delen van een woord worden ingeslikt.
 • De spraak klinkt monotoon of juist wat onbeheerst.
 • Het vertellen verloopt onsamenhangend.
 • De ademhaling is onregelmatig en er wordt op verkeerde momenten adem gehaald.


Kinderen die broddelen hebben moeite hun eigen spreekgedrag te beoordelen, omdat ze niet goed kunnen luisteren naar hun eigen spraak. Daarom zullen ze zichzelf niet verbeteren. Het behandelprogramma  bij de kinderlogopedist is speciaal gericht op het broddelen en heeft tot doel de manier van spreken te verbeteren.

 


Naar boven


Contact
Kinderpraktijk Ouwerkerk
Maarten Trompstraat 32
5262 VM Vught073-6564796

info@kapellaan.nl
Routebeschrijving

Copyright 2019 - Kinderpraktijk Ouwerkerk